Hej alla nya som gamla besökare på kohlberg.se.

Som jag har nämnt i tidigare inlägg så har jag, som medborgare ytterst svårt att sitta med armarna i kors då regeringen passar på att tillskansa sig mer makt under rådande Covid 19-pandemi på den parlamentariska demokratins bekostnad.

Därför tillskriver jag just dig som är  representant för media och det med hopp om att du läser min skrivelse. Densamma har sänts per e-post till en mängd olika redaktioner.

Det är möjligt att jag tappat bort någon på vägen och för det fall just du känner sig bortglömd, ta kontakt! Du är så välkommen

Vänligen skapa mer debatt kring ”maktlagen” den kan fortfarande STOPPAS. Votering i riksdagens kammare sker först efter påsk.

Värnar du och ditt media om demokrati gör allt som står i din makt för att stoppa de av regeringen föreslagna ändringarna i Smittskyddslagen!

Vill du hjälpa till att skapa opinion och söka stoppa denna krislag? Det kan du göra genom att DELA DELA DELA mina blogginlägg.

 

 

Lydelsen i skrivelsen till media

Hej alla redaktioner när och fjärran,

med anledning av det tillägg till smittskyddslagen, den sk. maktlagen, varmed riksdagen frånhänder sig makt till regeringen, tillskrev jag i egenskap av medborgare rikets riksdagsledamöter inom C och L, KD, M och SD samt V i en ansträngning att få stopp på detta onödiga ingrepp i en lag som redan idag ger de befogenheter som regeringen behöver och har behövt för att kunna fatta kraftfulla beslut och det redan tidigare under pandemin.

Att stoppa den sk. maktlagen är fullt möjligt då votering i riksdagens kammare ska ske efter påsk.

Uppenbarligen saknas sakkunskap hos dessa partier, alternativt underskattar de regeringens strategiska spel och därför tror sig undkomma att utkrävas ansvar efter det att pandemin lagt sig. Måhända överskattar de sina möjligheter att skuldbelägga regeringen för alla onödiga dödsfall som inträffat till följd av Covid19-pandemin.

Det att skuldbelägga någon annan slår i regel tillbaks på den som skuldbelägger, vilket enbart kommer att gynna sittande regering än mer i det kommande valarbetet inför Val 2022.

Mot bakgrund av att statsministern, som legat mindre bra till i opinionen före pandemin, nu ökat rejält i popularitet enligt de senaste opinionsundersökningarna, är undertecknad övertygad om att detta taktiska steg,  maktövertagandet, är regeringens första steg i valupptakten inför val 2022.

Det sticker i ögonen att regeringen, på det här sättet, sätter in stöten nu. Att genom fulspel försätta den demokratiska parlamentariska ordningen ur spel på detta sätt, särskilt då endast upp till 55 riksdagsledamöter är närvarande i riksdagen under votering i kammaren. Vidare är det högst osmakligt att se att regeringen söker göra politiska poänger på covid19-pandemin. Särskilt mot bakgrund av att den varit ytterst senfärdig med att avkunna beslut som skyddar medborgarnas liv trots ett flertal förslag från olika partier.

Hur kan någon vettig människa tro på regeringen som bland annat gick till val på att ta bort skatten på pensioner? Ett vallöfte, bland många andra som aldrig kom att infrias.

Krasst kan vi medborgare konstatera att pensionärer nu har mött, och möter döden genom ättestupan och det på värsta tänkbara sätt – genom att kvävas till döds, många gånger i sin ensamhet. Dessvärre kommer även yngre människor möta Covid 19-döden – det har hänt och kommer att inträffa igen.

Vi medborgare vill slippa se att partier skuldbelägger varandra kors och tvärs, då de alla bidragit till den nedmontering av den välfärd som tidigare byggts i landet, bland annat av de äldre, för att inte nämna de äldsta i populationen.
Nu decimeras de, framförallt de äldres skara, och därmed deras skatteinbetalningar. ”Såg det inte komma”. ”Tänkte inte på det”.

Tätt duggande varsel

Varslen duggade tätt hos, läkare, sjuksköterskor och sjukvårdspersonal innan pandemin. Däremot satt byråkraterna och administratörerna säkert i båten.

Så blir det då okunniga byråkrater köper in svindyra konsulttjänster från giganterna i den globala management-branschen, ofta med säte på andra sidan Atlanten. Ty dessa bolag har ingen kunskap om de förutsättningar som råder i Sverige. Det går helt enkelt inte att direkt överföra deras management-teorier till Sverige – utan att de analyseras på djupet och översätts till svenska förhållanden och det till oerhörda kostnader – innan man ingår avtal om att implementera en nyordning rakt av. Ty det kostar vansinnigt mycket mer än vad byråkraterna budgeterat för. Se Nya Karolinska, NKS som ett skrämmande och varnande exempel på detta.

Att fatta snabba beslut

Självklart är det av största vikt att regeringen ska kunna fatta snabba beslut under pågående pandemi.

Det har man också gjort, samarbetet i riksdagen har under den borgfred som råder, hitintills medverkat till en mängd tillfälliga beslut och lagar som genomförts under pandemin. Som exempel kan nämnas:

 • Extra ändringsbudget: Fler åtgärder på skatteområdet på grund av coronaviruset (FiU55) Beslutsdatum: 3 april 2020 Betänkande 2019/20:FiU55
 • Extra ändringsbudget för 2020 – Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och studiestödet samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset Beslut: 2020-04-08. Betänkande 2019/20:FiU56
 • Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd vid korttidsarbete och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
  Beslut: 2020-04-02. Betänkande 2019/20:FiU51
 • Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier för lån till företag med anledning av coronaviruset
  Beslut: 2020-04-01. Betänkande 2019/20:FiU54
 • Ändringar i statens budget för 2020 – Anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, med anledning av coronaviruset. Beslut: 2020-03-26. Betänkande 2019/20:FiU53
 • Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset
  Beslut: 2020-03-19. Betänkande 2019/20:FiU52
 • Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid
  Beslut: 2020-03-19. Betänkande 2019/20:UbU25

Svårligen kan bristen på snabbhet i besluten användas som motiv till att godkänna lagen. Inte heller är det ett hinder att det tar ca. en vecka för att få ett beslut genom dagens process.

Jodå, jag har noterat att lagen är ”tillfällig”. Dock kan den komma att förlängas en månad i taget. Jag menar att Smittskyddslagen redan i sin nuvarande form, medger att regeringen fattar snabba beslut i preventiv åtgärd.

Vad är det för ordning, det att riksdagen i efterhand ”kan upphäva besluten”? Vad sker om regeringen i efterhand, då maktlagen gått igenom, beslutar att regeringens beslut med stöd av den omarbetade smittskyddslagen inte får hävas?

Rättsosäkerheten ökar

Rättssäkerheten i riket kan redan idag diskuteras. Med den nya maktlagen blir rättsosäkerheten än större. I den föreslagna texten i proposition 2019/20:155 står det att ”det allmänna ska överväga att utge ersättning” till medborgare, näringsidkare som lidit ekonomisk skada av regeringens fattade beslut. Om nu riksdagen släpper igenom de beslut som rent faktiskt kan innebära stora förluster för enskilda.

Partiledarnas naiva tilltro till och förtroende för statsministern och regeringens påtalade nödvändighet av att få ”maktlagen” godkänd är skrämmande att se.

Dessa medborgare och näringsidkare hänvisas till förvaltningsdomstolarna för överklagande av beslut som går dem emot. Som bekant behöver de överklaga till högre instans om beslutet i förvaltningsdomstolen (tid. länsrätten) går dem emot. Fast då gäller det att de erhåller prövningstillstånd i de högre instanserna Kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen. Erhålls inte prövningstillstånd är så saken avgjord och det ekonomiska dråpslaget ett faktum. 

Går regeringen och riksdagen i Sveriges advokatsamfunds ledband? Ingår det i deras roll att vara arvodesgeneratorer för advokatkåren?  Frågan är i allra högsta grad berättigad då missgynnade medborgare behöver juridisk hjälp med att överklaga de av regeringens beslut som kan komma att gå dem emot. Advokaterna är som bekant alltid vinnare – oavsett deras klienter vinner eller förlorar i sak

Vad var det i pralinerna statsministern bjöd partiledarna på under mötet den 7 april?
Något var det som gjorde partiledarna fogliga som små lamm.
Eller fick de var och en ett erbjudande som de hade svårt att tacka nej till?
Månne ministerposter i den kommande regeringen i den nya enpartistaten Sverige 2.0, Nya Sverige eller New Sweden?

Fan vet, det ligger många hundar begravda i den här frågan. Stanken är olidlig. Ursäkta franskan.

Dessutom genomfördes mötet mellan statsministern, JÖS:arna och de övriga partiledarna under former som endast kan benämnas utpressning, av den artikel som publicerades i Expressen den 10 april att döma. Inte heller var jag beredd på att även
Lena Mellin, Aftonbladet, lyft frågan, vilket bekräftar allvaret
.

Inom media känner ni som bevakar Corona, Covid19-pandemin till att borgfred har rått under pandemin och att en hel del kraftfulla beslut har tagits på olika områden om än Sverige sticker ut i relation till andra länder vad gäller åtgärder att stoppa smittspridningen.

Jag uppmanar er alla media representanter att hålla debatten vid liv – än går det att stoppa maktlagen och rädda den demokratiska parlamentariska ordningen!

Med vänlig hälsning och en önskan om en God Påsk i skuggan av Covid19-pandemin,

Helena Kohlberg
Strateg | Tydlig förespråkare | Visionär