Hej alla nya som gamla besökare på kohlberg.se.

Som jag har nämnt i tidigare inlägg så har jag svårt att sitta med armarna i kors då regeringen passar på att tillskansa sig mer makt under rådande Covid 19-pandemi.

Efter att ha sänt e-postmeddelanden till samtliga  riksdagsledamöter i C, KD, L, M, SD och V för att om möjligt stoppa galenskapen med den nya ”maktlagen”, har jag fått svar från  C, M och V

Varmed jag sammanställde min respons i ett e-postmeddelande riktat till vardera parti enligt följande gruppering: Grupp 1, C och L, grupp 2, KD, M och SD och grupp 3. solitären V. Passar på att förtydliga att det är den alfabetiska ordningen som ligger till grund för grupperingarna – inget annat.

Meddelandet innehöll variationer med vissa anpassningar specifikt för respektive grupp.

 

Vill du hjälpa till att skapa opinion och söka stoppa denna krislag? Det kan du göra genom att DELA DELA DELA mina blogginlägg.

 

 

Lydelsen i det mer allmänt hållna meddelandet

(Här redovisat på ett sätt som lämnar partifärg åt sidan.)

Dessvärre delar jag inte den uppfattning ni givit i era svar.

Jag menar att Smittskyddslagen redan i sin nuvarande form redan täcker in de behov som uppstår.

Samarbetet i riksdagen har under den borgfred som råder, hitintills medverkat till en mängd tillfälliga beslut och lagar som genomförts under pandemin. Som exempel kan nämnas:

 • Extra ändringsbudget: Fler åtgärder på skatteområdet på grund av coronaviruset (FiU55) Beslutsdatum: 3 april 2020 Betänkande 2019/20:FiU55
 • Extra ändringsbudget för 2020 – Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och studiestödet samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset Beslut: 2020-04-08. Betänkande 2019/20:FiU56
 • Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd vid korttidsarbete och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
  Beslut: 2020-04-02. Betänkande 2019/20:FiU51
 • Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier för lån till företag med anledning av coronaviruset
  Beslut: 2020-04-01. Betänkande 2019/20:FiU54
 • Ändringar i statens budget för 2020 – Anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, med anledning av coronaviruset. Beslut: 2020-03-26. Betänkande 2019/20:FiU53
 • Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset
  Beslut: 2020-03-19. Betänkande 2019/20:FiU52
 • Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid
  Beslut: 2020-03-19. Betänkande 2019/20:UbU25

Svårligen kan bristen på snabbhet i besluten användas som motiv till att godkänna lagen.

Alldeles särskilt i beaktande av att regeringen, FHM och MSB varit oerhört senfärdiga i hanteringen av pandemin, trots inkomna förslag från riksdagsledamöter om att snabbutreda och besluta om vissa åtgärder som skulle ha kunnat skjuta upp och därmed stoppa den snabba smittspridningen i sin linda. Förslag som hade kunnat reducera antalet dödsfall som nu skett och fortsatt kommer att ske pga denna farsot covid 19.

Varför jag hävdar att det är fullständigt onödigt och direkt huvudlöst att tillerkänna regeringen ökade maktbefogenheter på det sätt som föreslås i Regeringens proposition 2019/20:155. ”Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19”. Den så kallade krislagen eller numera maktlagen.

Att mötet mellan partiledarna genomfördes under former som endast kan benämnas utpressning, av dagens artikel i Expressen att döma, mildrar inte det faktum att lagen bör, nej skall stoppas innan det är för sent.

Är det så här låg nivå på alla möten? När görs risk- och konsekvensanalyser? Uppenbarligen gjorde regeringen allt för att omöjliggöra och förhindra att sådana ingående analyser gjordes.

Vad är det för substanser som finns i de praliner som statsminister Löfvén bjuder på under mötena? Eller är det något i luften? Något är det som uppenbarligen söver övriga partiledare så att de blir som fogliga får och som här ger godkänt till regeringens huvudlösa försök till maktövertagande av sällan skådat slag! 

Jag finner det dessutom högst anmärkningsvärt att individer och näringsidkare kan komma att drabbas hårt av beslut i enlighet med denna i stor hast tillkomna ”tillfälliga” lag. Beslut som de tvingas överklaga till Förvaltningsdomstolen.

Processer förda vid rikets domstolar är oerhört tidskrävande och medför dessutom i regel stora kostnader för de som drabbas av myndighetsbeslut som de tvingas överklaga. För det fall förvaltningsdomstolen avkunnar ett avgörande krävs det att högre instans, Kammarrätten, beviljar prövningstillstånd. Om prövningstillstånd ej erhålls står så avgörandet fast. Att det här handlar om en lag som leder till extrem rättsosäkerhet i riket står utom alla tvivel.

Alldeles särskilt som regeringen motsätter sig att som regel utge ersättning till de näringsidkare som tvingas stänga ned sin verksamhet. Vilket inkluderar produkter som exempelvis läkemedel och skyddsutrustning vilka kan komma att  konfiskeras från olika företag. Det heter i den propositionstexten att det allmänna endast ”ska överväga att ge ersättning”.

Handlar det möjligtvis om att ni riksdagsledamöter lydigt går i Sveriges advokatsamfunds ledband då ni på detta sätt agerar arvodesgeneratorer till rikets advokatkår. För en sak är säker, många advokater kommer att anlitas av de som drabbas negativt av beslut i enlighet med denna lag. Advokaterna är de sanna vinnarna då de erhåller arvode oavsett deras klienter vinner eller förlorar.

Sen heter det: ”Vi såg det inte komma”. Fullständigt skandalöst! Har ni så svårt att inse konsekvenserna för medborgarna?

Vad händer då regeringen, förlänger giltigheten för lagen och självsvåldigt utökar sin makt?

Det hänvisas till att den demokratiska parlamentariska ordningen upprätthålls, då ni riksdagsledamöter, kan upphäva regeringens beslut dagen efter de är beslutade.

Vad är det för ordning och hur i hela friden tänker ni att det skulle kunna fungera demokratiskt då enbart maximalt 55 riksdagsledamöter är närvarande under voteringarna?

Ni riksdagsledamöter har erfarenhet av att det förekommit radikala kovändningar förut.
Därför är ni fria att göra det – så se till stoppa den här lagen nu!

Ni sitter på era poster som ni fått genom demokratiska val. Därmed är er skyldighet att se till att
den demokratiska parlamentariska ordningen upprätthålls.

Ta upp saken för ytterligare diskussioner inom era respektive partier –
STOPPA lagen i den kommande votering efter påsk.

Att Lena Mellin, Aftonbladet, lyft frågan bekräftar allvaret.

Med det tillönskas ni alla en riktigt GOD PÅSK i skuggan av rådande covid 19-pandemi.

Vänliga hälsningar,

Helena Kohlberg
Strateg | Tydlig förespråkare | Visionär